Deelraad OBS De Tuimelaar


De medezeggenschap op de Tuimelaar is georganiseerd middels de Deelraad. Deze Deelraad heeft dezelfde bevoegdheden als de medezeggenschapsraden (MR’s) van de andere OOG-scholen en functioneert dientengevolge op eenzelfde manier. Omdat de Tuimelaar administratief nog steeds valt onder de code van de Uilenbrink, kan de Tuimelaar geen eigen MR hebben. Meerdere malen per jaar overlegt de Deelraad over allerlei inhoudelijke zaken die de school en het onderwijs betreffen. De Deelraad heeft t.a.v. het schoolbestuur vele instemmende en adviserende bevoegdheden. In de Deelraad hebben de volgende ouders en leerkrachten zitting:

Oudergeleding:
Marco Spaan 
Olaf Beltman
Linda Kuijpers


Personeelsgeleding:
Arianne van Roosmalen (voorzitter)
Marijke Derksen
Bart Vermeulen


Adviserend lid:
directeur


De Deelraad komt elk schooljaar in elk geval vijf maal bijeen. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders wordt besloten.

Brief kandidaatstelling deelraad 2015-2016.pdf
Deelraad Aanmeldingsformulier Kandidaatstelling ouder.pdf
Deelraad Persoonlijk informatieformulier ouder.pdf
Reglement Deelraad.pdf