Pedagogisch klimaatLeefstijl


We worden dagelijks geconfronteerd met ongewenst en gewenst gedrag van onze leerlingen: kinderen worden gepest, er wordt vals gespeeld, er worden bezittingen kapot of kwijt gemaakt, er zijn ruzies, kinderen kunnen agressief benaderd worden, negatieve aandacht vragen of teveel positieve belangstelling willen, zich nauwelijks uiten en toch alles doen wat gevraagd wordt, maar ook helpen kinderen elkaar, er is trouw, vriendschap, samenwerking en beloftes worden nagekomen.
Dit is een greep uit een groot scala van gedragingen die we waarnemen binnen schooltijd en die om begrip, oplossingen, hulp en waardering vragen.

Het is niet alleen de taak van ouders om hun kinderen moreel op te voeden. Ouders en school moeten dat samen doen, elkaar aanvullen.
Wij willen de kinderen helpen hun sociaal-emotionele vaardigheden verder te ontwikkelen. Daartoe werken we met de methode ‘Leefstijl’. De kinderen en hun leerkrachten zijn enthousiast over de lessen. Ook u als ouder wordt zoveel mogelijk betrokken bij de lessen, daartoe krijgt uw kind verschillende huiswerkopdrachten mee die u samen met uw kind kunt doen.

Leerling van de week


Om het positieve zelfbeeld van de kinderen nog verder te ontwikkelen werken we met ‘de leerling van de week’. Elke week staat er één leerling uit elke klas centraal. Deze krijgt gedurende deze week extra positieve aandacht van de leerkracht en de kinderen in de klas. Foto’s van de leerlingen van de week worden opgehangen op het magneetbord bij de entree van de school. Aan het einde van de week wordt een nieuwe leerling van de week gekozen. Elke leerkracht geeft een eigen invulling aan ‘de leerling van de week’. Zo houden we het voor de kinderen spannend.

Regels op school


In elke groep werken de kinderen, samen met de leerkracht, drie hoofdregels uit:
1. Leerkracht – leerling en leerlingen onderling gaan respectvol met elkaar om.
2. Iedereen houdt zich aan gemaakte afspraken en is daar zelf verantwoordelijk voor.
3. Iedereen is zuinig op het materiaal en de omgeving.

De kinderen zetten de resultaten op papier, ondertekenen deze en hangen ze zichtbaar op in de klas. Het feit dat kinderen zelf meewerken aan het opstellen van de regels vergroot de sociale controle op de naleving ervan.
De groepsleerkracht neemt contact op met de ouders van het kind dat regelmatig anderen tot last is.
Zo wordt een voor iedereen duidelijk beleid met betrekking tot normen en waarden gevoerd. We vinden het heel normaal dat we elkaar kunnen aanspreken op elkaars gedrag. Een grote mond naar ouders of leerkrachten die kinderen aanspreken op hun gedrag, wordt dan ook niet getolereerd. Er volgt dan altijd een gesprek met de directeur. Bij herhaling volgt er gepaste straf en eventueel een gesprek met de ouders.