Organisatie

Samenstelling Groepen


Als uitgangspunt hanteren wij zoveel mogelijk homogene groepen. Echter door het schommelen van het aantal aanmeldingen van nieuwe kinderen per leerjaar kan dit invloed hebben op de samenstelling van de groepen.

Elke groep stellen wij zorgvuldig samen. Ter verduidelijking staan hieronder een aantal aspecten die we uitvoerig met elkaar bespreken en die wezenlijk zijn voor onze besluitvorming om te bepalen welke kinderen in welke groep zitten:

  1. De ondersteuning en de begeleiding die nodig is voor de kinderen.
  2. Broertjes en zusjes: juist wèl of juist niet bij elkaar.
  3. De invloed die kinderen op elkaar kunnen hebben: zowel positief als negatief.
  4. De sociale structuur binnen de groep.
  5. Vriendschappen en mogelijke vriendschappen.
  6. Individuele omstandigheden.
  7. Behoeften en mogelijkheden van de organisatie zelf.

Schooltijden

 

We kiezen er bewust voor om niet, zoals momenteel de trend in Nederland is, over te gaan op een vijf gelijke dagen model of een continurooster. Wij willen dat ouders de keuzevrijheid behouden om te kiezen tussen thuis lunchen of overblijven. Op dit punt volgen we hiermee het Fins/Zweeds onderwijsmodel: prestaties van kinderen en leerkrachten zijn creatiever en productiever na een goed ontspanmoment, thuis of binnen een schoolomgeving, passend bij het kind. Dit Fins/Zweeds-systeem scoort hoog op de world-ranking-list van goed onderwijs en oudertevredenheid.

 

Een ander aspect is dat Nederlandse basisscholen sinds 2006 vrij zijn om hun schooltijden zelf vast te stellen. Ook het wettelijk voorschrift dat scholen niet langer dan 5,5 uur per dag les mogen geven, is op 1 augustus 2006 komen te vervallen. Daarom zijn sinds schooljaar 2019-2020 voor de groepen 1 t/m 8 de lestijden aangepast naar.

Maandag, dinsdag en donderdag
8.30 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 15.00 uur.

Woensdag en vrijdag
8.30 uur - 12.30 uur.

 

Bij aanhoudend warm weer en daarbij de mogelijkheid dat de temperatuur in het gebouw te hoog oploopt, kan het zijn dat we een tropenrooster instellen met het oog op de gezondheid van de kinderen. Mocht het tropenrooster ingaan, dan zal dit tijdig via SchouderCom gecommuniceerd worden.

 

Inlooptijden

 

Ochtend

8.20 uur: Inloop.

8.25 uur: Ouders nemen afscheid/ verlaten de klas.

8.30 uur: Aanvang lessen.


Middag

12.50 uur: Inloop. Leerkrachten halen de kinderen van de tussenschoolse opvang buiten in rijen op.

13.00 uur: Aanvang lessen.

 

Vakanties en Vrije Dagen

 

Regelmatig zijn er in een schooljaar vakanties en vrije dagen. De vakanties worden gepland conform het advies van het ‘Brabants Vakantieoverleg’. In dit provinciale overlegorgaan zijn alle schoolbesturen voor basis- en voortgezet onderwijs in Brabant vertegenwoordigd. Het team heeft een aantal studiedagen in het schooljaar. Deze tijd gebruikt het team voor studie, lezingen en besprekingen. De kinderen zijn dan vrij. Deze staan ook in de digitale kalender vermeld.
 

Indien in een schooljaar lesdagen voor de kinderen uitvallen door staking of ziekte van een leerkracht, wordt door de directie en MR in overleg besloten of het nodig is om het daaropvolgende schooljaar uren voor studiedagen te verruilen voor lesdagen om de lesuitval te compenseren.

 

Gym

 

Tijdens de gymles moeten de kinderen een gymbroek, gymshirt (of gympak) en gymschoenen aan hebben. Deze gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben. De kinderen dienen deze gymspullen bij zich te hebben op de dag van de gymles. Geen gymspullen bij, is niet meedoen. Het is handig als u de gymkleding merkt. Wij weten dan aan wie we verloren en vergeten spullen terug kunnen geven. De groepen 3 tot en met 8 gymmen in sportzaal ’t Ven. Tijdens de gymles zijn de sieraden af en lange haren in een staart. 

Wanneer uw kind niet mee kan doen met de gymles kan dit met een ondertekend briefje aan de gymdocent worden doorgegeven. 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences