Medezeggenschapsraad

Verbinding

 

Verbinding is één van de vijf pijlers van onze school. Wij vinden het belangrijk dat er een goede verbinding is tussen ouders, personeel en kinderen.

De Tuimelaar heeft een medezeggenschapsraad (MR) die zich bezighoudt met de beleidszaken van de school zoals onderwijsontwikkeling, huisvesting, beleidsnotities en bovenschoolsmanagement. Bij een aantal zaken heeft de raad adviesrecht, bij een aantal zaken instemmingsrecht. De MR bestaat uit vier leden: twee vertegenwoordigers van de ouders en twee vertegenwoordigers van het schoolpersoneel. Op deze wijze kunnen ouders en teamleden wezenlijk invloed hebben op de ontwikkeling van De Tuimelaar.

De MR is namens het personeel en de ouders de gesprekspartner van het bevoegd gezag/ directeur van de school. Direct overleg met het bestuur vindt plaats via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar alle scholen van SAAM* middels een contactpersoon in vertegenwoordigd zijn.

Leden


Namens het schoolteam hebben zitting in de MR: Joke Schopping (voorzitter) en Hanneke Smits.
Mocht u een bericht hebben voor de MR, dan kunt u dit doorgeven via school.

Vergaderingen MR & contact

 

De MR komt regelmatig bijeen tijdens vergaderingen (op school of online).
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, dan kunt u hiervoor contact opnemen met school.

Als u vragen of opmerkingen heeft betreffende het functioneren van de school, kunt u hiervoor bij de leden van de MR terecht. Berichten voor de MR kunt u doorgeven via school of via het ouderportaal Social Schools.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren