Medezeggenschapsraad

Verbinding

 

Verbinding is één van de vijf pijlers van onze school. Wij vinden het belangrijk dat er een goede verbinding is tussen ouders, personeel en kinderen.

De Tuimelaar heeft een medezeggenschapsraad (MR) die zich bezighoudt met de beleidszaken van de school zoals onderwijsontwikkeling, huisvesting, beleidsnotities en bovenschoolsmanagement. Bij een aantal zaken heeft de raad adviesrecht, bij een aantal zaken instemmingsrecht. De MR bestaat uit vier leden: twee vertegenwoordigers van de ouders en twee vertegenwoordigers van het schoolpersoneel. Op deze wijze kunnen ouders en teamleden wezenlijk invloed hebben op de ontwikkeling van De Tuimelaar.

De MR is namens het personeel en de ouders de gesprekspartner van het bevoegd gezag/ directeur van de school. Direct overleg met het bestuur vindt plaats via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar alle scholen van SAAM* middels een contactpersoon in vertegenwoordigd zijn.

De raad komt regelmatig bijeen tijdens vergaderingen op school en online. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom. Uiteraard kunt u voor vragen en opmerkingen betreffende het functioneren van de school bij de leden van de MR terecht.

Leden


Namens het personeel: Joke Schopping (voorzitter) en Hanneke Smits.
Namens de ouders: Mieke Verstegen en Aysa Bramer – Dawson

Vergaderdata

 

De vergaderdata worden in de jaarkalender van school opgenomen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren